System zgłoszeń naruszeń Speak Up

Wzajemne zaufanie, niezawodność, uczciwość i prostolinijność to podstawowe zasady głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej Grupy Würth. Nasze zaangażowanie w te wartości zostało po raz pierwszy określone w Filozofii Korporacyjnej, napisanej przez Reinholda Würtha w latach 70-tych. Zasady te obejmują nie tylko przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ale także właściwe nastawienie Pracowników, które stanowi integralną część sukcesu firmy.

Dla realizacji powyższego celu Grupa Würth stworzyła procedurę raportowania, która umożliwia zwrócenie uwagi na wszelkie nieprawidłowości w środowisku pracy przedsiębiorstw Grupy Würth. Dzięki naszemu systemowi zgłoszeń naruszeń SpeakUp mogą Państwo przekazywać
w pełni anonimowo informacje, dotyczące nieprawidłowości lub nawet działań przestępczych. Poprzez skrzynkę pocztową mogą Państwo – jako osoby zgłaszające – komunikować się
z Pracownikiem odpowiedniego działu zgłoszeń. W trakcie korzystania z takiej skrzynki pocztowej nadal zapewniona jest poufność w zakresie identyfikacji danych personalnych zarówno osoby zgłaszającej, jak również tej, której dotyczy zgłoszenie. Każda osoba, zgłaszająca nieprawidłowości, chroniona jest przed każdą formą dyskryminacji.

Nasz SYSTEM zgłoszeń naruszeń SPEAKUP dostępny jest:

Wszystkie informacje są przetwarzane z zachowaniem szczególnej poufności przez odpowiedzialnych specjalistów ds. zgodności na poziomie grupy, ściśle współpracujących z odpowiednimi zespołami zarządzającymi. Osoby zaufane, którym powierzono przetwarzanie informacji, są niezależne, bezstronne i nie są związane instrukcjami. Osoby te są zobowiązane w szczególności do zachowania poufności. Po przesłaniu do nas skargi lub zgłoszenia, otrzymają Państwo – najpóźniej w ciągu 7 dni – stosowne potwierdzenie odbioru. Następnie sprawdzimy zgłoszone przez Państwa podejrzane fakty
i wyjaśnimy wszelkie nierozstrzygnięte kwestie. W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru otrzymają Państwo informację zwrotną, dotyczącą planowanych, jak również podjętych już działań oraz przyczyn ich zastosowania.

Poufność, ochrona danych i ochrona przed dyskryminacją

Wszystkie przekazane nam do dyspozycji informacje i dokumenty traktowane będą oczywiście jako dokumenty ściśle poufne. Opracowywane będą z uwzględnieniem jednoznacznych uregulowań prawnych, dotyczących ochrony danych. Gwarantowana jest poufność w zakresie identyfikacji personalnej, jak również skuteczna ochrona przed wszelkimi formami dyskryminacji.

Zewnętrzne punkty zgłoszeń

Oprócz wewnętrznych jednostek raportowania, dostępnych w grupie Würth, mogą Państwo również przekazywać swoje zgłoszenia do jednostek zewnętrznych, do Rzecznika Praw Obywatelskich pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich, al. Solidarności 77,
00-090 Warszawa lub poprzez formularz online: https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=pl

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących zewnętrznych punktów zgłoszeń lub procedury zgłoszeniowej organów, jednostek lub innych przedstawicielstw Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z kompetentnym specjalistą ds. zgodności w firmie Würth. Przekażemy do Państwa dyspozycji wszelkie dostępne informacje.

Polski producent metalowych mebli, stosowanych wszędzie tam, gdzie doskonale zorganizowana przestrzeń ułatwia pracę.

Dodano do koszyka
Przejdź do koszyka

Twój koszyk (0)

Brak produktów w koszyku.